מדיניות שימוש

אתר האינטרנט המוצג כאן (להלן: "האתר") מופעל על ידי קבוצת "רווח נקי" (להלן: "רווח נקי") שהינה קבוצה בעלת התמחויות לליווי פיננסי, החזרי מס לשכירים, ייעוץ משכנתאות ועוד והמעניקה שירותים ליחידים ולקבוצות בתחומים אלו (להלן: "שירותי רווח נקי" או השירותים").

כללי

כל פניה המופיעה באתר זה בלשון זכר או נקבה, יש לראותה כנעשית לשני המינים גם יחד. האתר מוצע לשימושך בכפוף לתנאים המפורטים להלן, אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש באתר על פי תנאים אלה הם על המשתמש בלבד. 

"רווח נקי" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש, להוסיף או לגרוע מהם, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך. תאריך הגרסה המעודכנת ביותר המופיעה באתר והמחייבת יופיע בראש העמוד משמאל.

מובהר בזאת, כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר. כל שימוש באתר על ידי המשתמש, לאחר פרסום השינויים באתר, יחשב כהסכמה שלך לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים.

המונח "משתמש", לעיל ולהלן משמעותו: כל אדם אשר יוצר קשר עם השירות או עם התוכן הכלול בו.

תכני האתר ותכנים אחרים

האתר כולל תכנים ומידע, לרבות הצעות לקורסים וסדנאות וכל מידע אחר המסופק ע"י "רווח נקי" ו/או שנמסר לפרסום מנותני שירותים שונים הפועלים בשיתוף עם "רווח נקי" (להלן: "התכנים"). התכנים הינם בגדר המלצה בלבד. "רווח נקי" אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושל משתמשים אחרים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיות ודרישות המשתמש. כל החלטה שיקבל המשתמש ביחס לתכנים שהתפרסמו זה הינה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.

יודגש, כי תיתכן אפשרות שבתכנים המופיעים באתר זה נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר, וכיו"ב, וכן טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים מזיקים. "רווח נקי" לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות מכל סוג כאמור.

אתר זה עשוי להכיל הפניות אל אתרי אינטרנט אחרים ו/או תכנים המצויים באתרי אינטרנט אחרים מעבר לאתר זה (להלן: "האתרים האחרים"). "רווח נקי" אינה אחראית לתכנים ולמידע המוצג באתרים אליהם מבוצעת ההפניה ואין בעצם ההפניה כאמור כדי להוות הסכמה של "רווח נקי" לתכנים המפורסמים שם. "רווח נקי" אינה בודקת ואינה עורכת מידע זה והוא לא נבדק על ידה. המידע באתרים המקושרים הינו באחריות בעלי האתרים האחרים בלבד.

 

הזכויות בתכני האתר

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר זה, בשירותים המוצעים בו והמידע והתכנים הכלולים בו, לרבות טקסט, איורים גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות הינן של "רווח נקי" או של צד שלישי, שהרשה ל"רווח נקי" (ו/ו מי מטעמה) להשתמש בהם והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

האתר והתכנים בו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, לשנות, להפיץ או להפיץ מחדש, לשדר או לשדר מחדש, להציג בפומבי, ליצור יצירות נגזרות, למכור/להשכיר/לאחסן את התכנים וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו של אתר האינטרנט, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל דרך או אמצעי (לרבות מכניים, אופטיים, טכניים) בלא רשות מפורשת של "רווח נקי", מראש ובכתב.

סימני המסחר של "רווח נקי" וכל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני המסחר הקניינים של בעליהם. המשתמש אינו רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של סימני המסחר.

התכנים באתר ניתנים לשימוש "As Is". לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "רווח נקי" בגין התכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט בין אם הוא "רווח נקי" ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לסלף את החומר המוגן, להציגו בדרך מטעה, לפגוע בו, לשנותו או לבצע בקשר אליו כל פעולה שעלול להיות משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, ו/או העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת "רווח נקי".

 

חל איסור מוחלט לשדר מחדש את המידע המופיע באתר זה בכל מדיה שהיא לרבות מדיה מודפסת, אינטרנט או כל צורה שהיא.

חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו, לרבות שימוש באופן העלול להזיק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר ובציוד התומך בו בכל דרך אחרת.

מידע אישי הנמסר ע"י המשתמש

לצורך קבלת מידע או הצעות מ"רווח נקי", על המשתמש למלא את פרטיו. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא ימסור פרטים בדויים.

המשתמש מאשר כי כל מידע שימסור באמצעות האתר ל"רווח נקי", לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של רווח נקי, נמסר מרצונו ובהסכמתו המלאה של המשתמש ומהווה הסכמה ברורה וחד משמעית ל"רווח נקי" (או למי מטעמה) להשתמש בפרטים שמסר המשתמש, בכפוף לכל דין.

יצוין כי "רווח נקי" שומר על המידע שיימסר לו על ידי המשתמש והוא יעשה שימוש במידע זה, אם בכלל, אך ורק ובכפוף למפורט במדיניות הפרטיות להלן.

שים לב: הנך מאשר כי ידוע לך והנך מסכים שהמידע הנמסר על ידך באתר (הכולל רק את פרטי ההתקשרות עמך: שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל מספר טלפון, מספר טלפון נייד) עשוי להישמר במאגרי המידע של "רווח נקי", ולשמש את החברה לצרכי התקשרות עימך.

 

 

מדיניות הפרטיות

"רווח נקי" מכבדת את פרטיות המשתמשים ומתחייבת להגן על המידע האישי שמעביר המשתמש ל"רווח נקי". איסוף המידע מתבצע למטרת שיפור איכות וטיב השירותים הניתנים ע"י "רווח נקי" למשתמשים. שמירת סודיות המידע הנ"ל תבוצע ע"י "רווח נקי" בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.

קיימים שני סוגי מידע הנאגרים על-ידי רווח נקי:

  • מידע כללי על המשתמש המבקר באתר- המידע הכללי אודות המשתמש באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי כלומר, באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. מידע זה כולל את מספר המשתמש כמבקר באתר, מהיכן הגיע המשתמש לאתר ומשך הזמן שארך ביקור המשתמש בו. מידע זה נאסף באמצעות שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע (Web Server Log) ו"עוגיה" ("Cookie") או בדרכים דומות. בעצם ביקור ושימוש באתר מאשר המשתמש כי ידוע לו ש"רווח נקי" עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותו באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השרות לצרכיו, ואין למשתמש כל התנגדות לכך.

 

  • מידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי על ידי המשתמש המבקר באתר-  מידע הניתן על-ידי המשתמש באופן וולונטרי באתר שהינו בעל אופי אישי כגון שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני ונאסף רק כאשר הנך בוחר לספק מידע אישי כאמור באתר, מרצונך החופשי. כל מידע שיימסר על ידי המשתמש באמצעות האתר ל"רווח נקי", יימסר מרצונו של המשתמש ויהווה הסכמה ברורה מצידו ל"רווח נקי" להשתמש בפרטים שמסר המשתמש, בכפוף להוראות כל דין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. מובהר כי המידע הנאסף כאמור באתר הוא מידע המיועד לצורכי דיוור ישיר, עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. מסירת המידע לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור יעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. במידה והמשתמש אינו מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים מ"רווח נקי", יהיה ביכולתו לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור או בכל עת באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל :  office@revachnaki.co.il.

"רווח נקי" רשאית לבצע שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת ועל המשתמשים להתעדכן בשינויים אלו. יודגש כי שינויים לא יחולו רטרואקטיבית. אם מתעורר חשד כלשהו לגבי הודעת דוא"ל שקיבל המשתמש מ"רווח נקי", יש להודיע מידית ל"רווח נקי" באמצעות מספר הטלפון המופיע באתר.

 

שירותי האתר והגבלת אחריות

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הנמסר על ידי נציגי "רווח נקי", יקבע המידע אשר יימסר על ידי הנציגים הנ"ל באופן ישיר למשתמש לאחר ביצוע הפנייה והשארת פרטי התקשרות.

"רווח נקי" אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבינו או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל "רווח נקי" או מי מספקיה.

"רווח נקי" לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע באתר או באתרים אליהם מפנה האתר, בשום מקרה, גם אם "רווח נקי" או מי מספקיה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים. כמו כן, "רווח נקי" וספקיה עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "רווח נקי" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

היה ועל אף האמור תבוא קביעה ע"י רשות מוסמכת לפיה "רווח נקי" אחראי כלפי המשתמש, תוגבל אחריות "רווח נקי" לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד ובסכום שלא יעלה על 100 ₪.

דינים ושיפוט

על מסמך זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

 

פרטי חברה:

שם החברה: רווח נקי- המרכז לקידום האזרח בע"מ                         ח.פ. 512185026

כתובת: אלי כהן 64, קריית עקרון